• دوره ارتقاء: ‫ نامحدود
  • تبلیغات: ‫ 50% پاداش در اولین سپرده شما
  • دوره مسابقه: ‫ هر هفته
  • جوایز: ‫ تا 120 دلار پاداش