Gyzgyn habarlar

Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we Pocket Option-de hyzmatdaş bolmaly
Gollanmalar

Maliýe ýa-da ikilik opsiýalary giňişliginde bir web sahypasyny işledýän bolsaňyz ýa-da başga bir ýol bilen söwda edip biljek adamlara girip bilýän bolsaňyz, indi birnäçe pul ikitaraplaýyn opsiýalary bilen baglanyşykly programmalar, saýtlar we torlar bar, olaryň üsti bilen pul gazanyp bilersiňiz. gelýänler / okyjylar. Bu baglanyşyk shemalary gurşun öndürmek we / ýa-da girdeji paýlaşmak ideýasynyň üstünde işleýär. Müşderini dellala ibereniňiz üçin aýlyk alýarsyňyz. Näçe aýlyk alýandygyňyz, näçe girdeji gazanyp biljekdigiňize we bularyň näçesiniň dellal üçin tölegli müşderä öwrülmegine baglydyr. Ikitaraplaýyn wariantlara hemişe gyzyklanma bildirip, gazanmak üçin garaşýan köp pul bar. Iň köp aýlyk alýan programmalary şu ýerden tapyň

Iň soňky habarlar

Iň ýokary baha berlen saýlaw sahypalary - Pocket Option ABŞ-da bikanunmy?
Blog

Iň ýokary baha berlen saýlaw sahypalary - Pocket Option ABŞ-da bikanunmy?

ABŞ ikilik opsiýalaryny söwda etmek üçin kyn ýer. Düzgünler we kanunlar yzygiderli üýtgäp dursa, özüňizde bar bolan maglumatlaryň dogrudygyny ýa-da häzirki däldigini sorap bilersiňiz. Birinjiden, ABŞ-da ikilik opsiýalaryny ulanmak "bikanun" däl. Şeýle-de bolsa, beýleki ýurtlar bilen deňeşdirilende has kyn mesele bolup biler. Ikitaraplaýyn opsiýa söwdasy Forex ýa-da beýleki söwda görnüşleri bilen deňeşdirilende kadalaşdyrylmaýar, şonuň üçin çäklendirmeler mümkin boldugyça berk däl. ABŞ-da bolsun ýa-da ABŞ-ly söwdagärleri kanuny taýdan kabul edýänçä, abraýly, düzgünleşdirilen dellal bilen söwda edýändigiňize göz ýetirmek möhümdir.